jártamban-keltemben

Mi igaz a sumer rokonságból?

2019/07/28. - írta: Laszlovszky András

történetileg értelmezhetetlen, gondoljuk át

 

Ezt a videót úgy kezdtem nézni, hogy majd nagyon megmondom a magamét. A profdoktor Révész Péter ugyanis matematikai és informatikai szakember, ennek nem szokott jó vége lenni. A végére kicsit változott ez, de azért mégis van egy-két hozzáfűznivalóm, ugyanis nagyon erős tévedésekkel kezd. A sumer rokonságot Ezékiel könyvével, Góg és Magóg emlegetésével vezeti fel, mégpedig Iosephus Flaviusra utalással. Legyen, azonosítsuk Gógot a Gügész néven ismert lüd uralkodóval, hiszen a kizárólag asszír forrásokból Gugguként (szolga) ismert lüd király alig egy-két generációval Ezékiel előtt élt. Feltételesen fogadjuk el, hogy a térképen Tubalnak mondott, egyébként az újhettita arámi-muskhi-luvi keveredésű királyságok egyikeként létrejött Tabaal államszövetség pedig Magóg földje – bár ez már egy alaptalan feltevés –, ettől még nem lesz a még Ezékiel után is hat évszázaddal élő Iosephus állításának semmi relevanciája, ugyanis itt olyat állít, amit Hérodotosz se. Önkényes megállapítás, hogy az általa magógitáknak nevezett nép azonos lenne a szkítákkal. De ha nagyon akarom, még lehet benne valami csírája az igazságnak, hiszen a szkíták Asszíria bukása előtt asszír szövetségben ott kalandoztak a Közel-Keleten, eljutottak Egyiptomig is, tehát volt közük a térséghez. Mindezt Iosephus a szkíták feltűnése után nyolc évszázaddal állítja, ennél sokkal relevánsabb forrás lehetne Hérodotosz, aki viszont Szküthésznek nevezte a szkíták első királyát, nyilvánvalóvá téve, hogy fogalma sincs róla, mi volt a neve. Innentől kezdve az első szkíta király Magógnak nevezése Anonymusnál természetesen nem tartható. Iosephus kábé ugyanannyira volt időben a szkíták első említéseitől, mint Anonymustól, mindkettőtől egy évezrednyire. Iosephus egy évezreddel a szkíták feltűnése után kitalált valamilyen elméletet, majd ezt Anonymus átvette, és ettől ezt készpénznek kell venni?

hunor_es_magor.jpg

(Kép: László Gyula: Hunor és Magor című képe)

Mi az alátámasztása? Az, hogy a Magóg névből le lehet vezetni a magor → magyar népnevet. Hát gratulálok ehhez a nyelvészeti leleményhez, bár ma az úgynevezett „magozók” mindannyian ugyanabban a tévedésben vannak, ugyanis

 a Magor névből nem lehet levezetni a magyar népnevet!

Tudom, ezt külön meg kellene magyarázni. Ráadásul azt is tudom, hogy akinek eddig a g>gy hangváltozás nem okozott problémát, annak ezután se fog. Pedig tény, a magyar nyelvben nincsen, soha nem is volt g>gy hangváltozás. A jelenségnek elsősorban fonológiai problémái vannak. A g hang egy torokhang, a gy pedig egy palatális (lágyított, jésített) d. Torokhangok gyakorlatilag soha nem palatalizálódnak, legfeljebb köztes állomásokon keresztül (azaz több hangváltozással), aminek viszont nincs nyoma. A magyar nyelvet használók e hangtani problémák nemismerése miatt pusztán abból, hogy a gy hangot a g+y kettősbetűvel írjuk, vonják le a mag és magy- szavak rokonságát, holott ha az írásban a gy hangot egy megfelelőbb betűvel írnánk (például dy, dj, ɗ), akkor máris senkinek nem jutna eszébe g-ből gy-t képezni, mert annyira távol állnak egymástól. (Na jó, itt tekintsünk el azoktól a bolondoktól, akik bármilyen hangugratást el tudnak képzelni.)

Annak, hogy ezt a hangot épp így jelöljük, írástörténeti oka van, mert a korai írásokban a gy hangot a g betűvel jelölték. Erre persze lehetne azt válaszolni, hogy azok akkor még g-k voltak, azért írták így, később lettek gy-k, csak ez nem igaz. Ezt a Halotti beszéd  vimagguc szóalakja egyértelműen bizonyítja, mert itt egy hasonulást, az imád→imádjuk, kiejtve imággyuk szót is g-vel írt. Itt egyértelműen a d+j találkozásából automatikusan létrejövő gy hangot írta g-vel, tehát nem későbbi hangváltozásról van szó, hanem arról, hogy az íráshagyomány a g betűhöz kötötte a gy hangot. Ennek az okáról lehet vitázni, nekem is megvan a véleményem róla, de a tény az tény. Ebből pedig az következik, hogy ha Anonymus egy Magor nevű emberről írt, akkor azt Magyornak írta, csak másképp nem ment. A krónikák szövegeivel a török hódoltság, majd a Habsburg fennhatóság kezdetén nem annyira foglalkoztak, így feledésbe merült, hogy a g betű gy-t is jelenthet, azt majd újra fel kellett fedezni a tudományos kutatások során, ezért olvasták betű szerint a krónikák Magor nevét. Következésképp a magyar népnév soha nem volt magar, magor, vagy hasonló, így a Magógos képzelgést is nyugodtan lehet kukázni. Ezt már Anonymus is benézte.

halotti_beszed.jpg

(Kép: a Halotti beszéd és könyörgés részlete az „imádjuk” szó több előfordulásával)

Megjegyzem, hasonló hangtani problémák máshol is akadnak. Ilyen például a szabir népnév. A VII. Kónsztantinosz által közölt σαβαρτοι ασφαλοι név középgörög olvasata szavartoi aszfaloi. tehát szavarok és nem szabirok. Bár a b>v hangváltozás elég általános a kora középkorban, mégis a szavar, és nem a szabir az, ami adatolható, így már lényegesen nehezebb a kora ókori Subartuhoz kötni. Ráadásul a Subartu földrajzi név bár sokáig fennmaradt, egyáltalán nem maradt változatlan, így az Isuva, Supa, Supria, Szóphéné és Sophene névalakulás megmutatja, hogy abban a 3000 évben nem igazán maradhatott a subarok neve végig subar. Tartozott közben a Hettita Birodalomhoz, Mitannihoz, Asszíriához, Urartuhoz, Kappadókiához, Armeniához, a Szeleukida Birodalomhoz, majd Róma és a perzsák ütközőzónája. Ez nem az a terület, ahol 3000 évig rejtőzve egy helyben élhetne egy nép. Ezzel szemben a szavar név egészen véletlenül a csuvasok eredeti(bb) suvar nevével vethető inkább össze. Ez a kapcsolat sokkal valószínűbb, aztán hogy a kettőnek a közös eredete van-e valamilyen kapcsolatban egy 3000 évvel korábbi néppel... Ez már csak fantázia kérdése.

771px-caucasus_1000_map_hu_svg.png

(Kép: a Kaukázus az 1. ezredfordulón, a volt Szóphéné itt az örmény fennhatóság alatt lévő Taron nyugati, Eufrátesz parti része. Wikimedia Commons)

A 11. percben végre eljutunk a sumerokhoz, átkötés ugyan nincs a szkíták és e között, de egyszer csak belecsap a lecsóba, és még irodalmakat is közöl. Mik ezek? Pirossal jelölve a sumer–magyar rokonságot elvetőket, összesen csak kettő, mintegy jelezve, hogy ők vannak kisebbségben. Egy nem magyar irodalom van benne, az speciel a sumer és a tamil rokonságával foglalkozik, bár ez is jelzi, hogy a sumert eddig a világ összes nyelvével próbálták rokonítani, csak sikertelenül. És ott vannak a zölddel jelöltek, akik a sumer–magyar rokonságról beszélnek. Természetesen Bobula, Badiny és Baráth vannak az első helyen, azok a kóklerek, akikről az itt szintén említett Komoróczy egyszer és mindenkorra leszedte a keresztvizet, mennyire nem értenek ahhoz, amit művelnek, de aki se a szakirodalmat nem ismeri, se magát a sumer nyelvet, az továbbra is elhiszi nekik azt a sok lózungot, amit állítanak. Van itt még Gosztony, aki ugyan elszállt egy kicsit az etimológiáival, de ő legalább ismerte a nyelvet. Van itt még Götz László, aki az egyik legkiválóbb az amatőrök között, és nála még a tudományos igény is észrevehető. És van Csőke Sándor, akinek a munkái csak kéziratokban terjednek, de persze egyedül a Szumir-Magyar egyeztető szótár szerepel itt, a mongol–sumer, a török–sumer és finn–sumer egyeztető jegyzékei ide nem kerülhetnek be. Csőke ugyanis nem állította, hogy a magyar nyelv sumer lenne, hanem rengeteg nyelv sumer szórétegét tárta fel. Parpola elmélete pedig megint csak arra utal, hogy bizonyos sumer szóréteg gyakorlatilag valamennyi nyelvben feltárható, és erre ad egy szimplifikált földrajzi magyarázatot. Parpola számára viszont sajnálatos módon a sumer nyelv tekintetében Bobula és Gosztony a hivatkozási alap, és ezzel a kör bezárult.

Az itt következő szóhasonlítások a hangtani fejtegetésekkel együtt végre felmutatnak valami tudományos igényt. Ez egészen meglepő, hogy a szabályos hangmegfelelések mekkora hangsúlyt kapnak. Minden nyelvészi igényt kielégíthetnének, csak két apró bökkenő van. Az egyik egészen triviális, mivel nyilvánvaló prekoncepcióra utal, hogy a sumerben a magyartól eltérő hangok esetén mindig „a sumerben így változott” a szöveg. Tehát a mai magyar nyelv hangjaihoz képest a sumer változott meg. Ez a lovon fordítva ülés tipikus esete. Az esetleges közös alapnyelvi hang rekonstrukciójára kísérlet sincs, egyszerűen a magyar az alap. A másik viszont magával a szójegyzékkel van, Parpola nem egészen releváns forrás. Az „eufráteszi nyelv” nyugat-ugorként emlegetése viszont már átmegy a paródiába.

Annak ellenére, hogy Révész Péter nem nyelvész (az elejét betudom annak, hogy nem is történész, de egyáltalán nem értem még most sem, hogy az első tíz percnek mi köze a témához), nem követi el a szokásos hibákat. Nem néz sumernek akkád szavakat, figyelembe veszi a megfeleltethetőség nyelvi kritériumait, nem fantáziál kitalált szavakkal, mint Badiny, bár utána kell nézni természetesen minden egyes sumer szónak, amit felhasznált, mert a forrásai nem feltétlenül hibátlanok. A végkövetkeztetést viszont egy kicsit módosítanom kell: a sumer nyelv nem rokona a magyarnak, legfeljebb annyiban, mint Eurázsia összes többi nyelve, amikből itt is kaptunk mutatványokat, de például az altáji, és különösen a türk nyelvek vizsgálata teljesen elmaradt. Ugyanis ott is meglesznek a hasonló egyezések. Mindez nem arra utal, hogy Eurázsia összes népe valaha egy nyelvet beszélt volna, ezt már megpróbálta eladni nekünk a nosztratikus elmélet. A szavak közös eredete még nem rokonság, hanem éppenséggel azt a gazdag areális hatást, azaz az elmúlt 5000 év számtalan felülrétegződését, kölcsönhatását mutatja, amit Révész már az elején elvet. A sumer nyelv két okból fontos. Egyrészt mert szigetnyelv, tehát egyetlen felismerhető rokona sincs, így egy olyan nyelvi jelenség, amit érdemes tanulmányozni. Másrészt mert szigetnyelvi volta ellenére is a szókincsének egy bizonyos hányada Eurázsia három nagy nyelvcsaládjában, az indoeurópaiban, az uráliban és az altájiban is megjelenik, mégsem nevezhető egyik sem rokonának vagy leszármazottjának. Ez a jelenség viszont mind a nyelvészetben, mind a történettudományban olyan következtetésekhez vezethet, hogy a Közel-Kelet össztörténeti jelentősége még mindig nem kellően értékelt. A Közel-Keletről kiinduló nagy vándorlások már a presumer korból ismertek, és folytatódtak a történelem egésze folyamán. Ráadásul az egész kulminált a tengeri népek vándorlásával kezdődő, majd az arámi sötét korral, azaz a bronzkori apokalipszissel végződő fél évezrednél hosszabb időszakban. Ekkor keletre, nyugatra és északra is néptömegek, sőt népek tömegei vándoroltak, szertehurcolva a kultúra elemeit.

 

 

225 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://laszlovszkyandras.blog.hu/api/trackback/id/tr9414983572

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:08:20

"Laszlovszky András
Emil Rostás A világ egyetlen nyelvén se neveznek minket hunnak. Csaxólok."

Szerintem a tévéközvetítésekben látta, hogy a versenyzők neve mellett ott a "HUN". :D

BiG74 Bodri 2019.07.30. 17:09:12

@bölcsbagoly:
Mit is bizonyítsak pont a történelem kapcsán, mikor valami bigott módon új ismeretekhez ragaszkodsz. Mi az új ismeret? Eleve ne menjünk bele a történelem, mint tudomány értelmezésébe, tedd meg nézz utánna. De láthatóan baromira rossz a fundamentum, a kiindulási pont, amiről indulsz. Valami hihetetlenül fárasztó, hogy az alapokat támadva, elutasítva, önkényesen , mert a válaszod is egy az egyben az próbálsz vitát generálni, lényegében a semmiről. Én bizonyítsak, de te vagy akkora arc, hogy egyedül megkülönböztetted a szakmát és a tudományt és az úgy vagyon. Mindenki más, aki már megfogalmazta a tudomány értelmezését és értekezett róla az hülye. Én bizonyítsak neked, mikor te gondolsz egyet és vakmerő, okos tudósként szakítasz az eddigi konzenzusos gondolatokkal és megalkotod az egyedi, és tagadhatatlanul szubjektív kis világodat. Hát a lónak a lengetőjét!
Ha valahol törni akarod az eddigi felfogást, akkor te bizonyítsd. A történelem új ismeretei? A szubjektivítás, mely tényleg létező, de számodra értelmezhetetlen tényező ? Igen, és? Fel tudsz tenni egy értelmes kérdést?

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:17:28

"Emil Rostás
Laszlovszky András Hát persze... Nekünk "finnugoroknak" semmi köze sem a hunokhoz, sem Attilához. :) Hiába írja minden régi forrásunk, hiába hívnak minket a világ összes nyelvén hunoknak, semmit sem jelent."

Miért, az jelent valamit hogy a románok rómainak képzelik magukat? A bizánciak is annak hívták magukat, bár ott legalbb volt valami alapja, csak épp Róma (és a latin nyelv (aminek ugyan valamelyest alapja a görög)) nélkül kurvára nem voltak azok. Hát még az albánok Havasalföldre vándorolt, és itt elszaporodott rokonainak.

A hungary az onogurból keletkezett, bár tudtommal azokhoz is annyi közünk van, hogy wannabe onogurok vagyunk, szerettünk volna azok lenni, és talán 1-2 valódi onogur is beállt közénk honfoglalni, de más semmi. Az onogur egy olyan jól hangzó, riszpektet ébresztő törzsszövetség neve volt, amit sokan akartak magukra használni, ahogy a mongolt is (pl. a türk Timur Lenk).

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 17:25:13

@kolomparlole1114: hungarus-nak hivtak a magyarokat...onogurt sehol nem olvastam. scifi ez is. vaganykodni akartunk, es mas neve is kellett...na oersze.
a romant meg hagyjuk, nekunk nem kell tortenelmet lopnunk mastol, mert s tortenelmunk ismert, dokumentalt, hazugsag hogy nem tudjuk es nincs forras...a finnugor temara nincs forras, de nem baj, azt megoldjak nyelveszkedessel...

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:27:31

"Emil Rostás
Bár gondolom szerintetek a nyelvészkedés a dns-eket is felül írja igaz?! :))) https://magyarnemzet.hu/.../pontot-tehetunk-a-hun.../..."

Az a DNS kutatás kimutatta hogy olyan DNS-ük volt, ami jellemző az Aral tó környéki türkökre - ÉS ITT JÖN A LÉNYEG - valamint a finnugorokra, fél Szibériára, és asszem jutott belőle Skandináviába is. Ilyen "apró" szórással kb. annyit lehet kijelenteni az ősmagyarokról hogy nem az Antarktiszról jöttek.

Amúgy a finnugor rokonság mindig is NYELVrokonságként szerepelt, ami nem azonos a genetikávl. Bár mint fentebb láthattuk, akár lehetne is. Valószínűbb hogy tényleg az Aral tó (elég bő) környéki türk őshazából vándoroltunk a finnugorok közé, ahol egy csomó szót átvettünk tőlük. Mint ahogy utána itt a Kárpát medencében a latintól kezdve a szlávig mégtöbbet. És közben genetikában már inkább vagyunk szlávok mint türkök. Hát ja, nem volt annyi ősmagyar csaj, kellett a helyi szlávokat is kúrogatni, aminek meglett az eredménye. :D De ugynaze nyilván lejátszódott a finnugoroknál is, valszeg ott se csak a nyelv keveredett, hanem a fasz is összeért a pinával. :D És hogy a türkök közé honnan keveredtünk, azt meg a jóisten se tudja. Mivel minden ember Afrikából jött, ezért csak egy biztos: valamennyire niggerek is vagyunk - mint a sumerek, aztékok, eszkimók is.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 17:33:51

@kolomparlole1114: nem akarlak megbantani, de akarhova helyezi a genetika a magyarok eredetet, az szkita terulet lesz. milyen türk? a turkok a fasorban sem voltak amikor a szkitak a karpat medenceben (is) regeszeti emlekeket hagytak. a forrasaink mind arrol beszélnek h eleink Szkitiabol jottek ki. nem türkiabol...rólunk beszelnek a forrasoban, de csak a bizanciban, mint türkök, de ez nep elnevezes nem terulet.
a finnugor nyelvrokonsag alapjan gyartottak egy őshazát, nem alltak meg a nyelvrokonsag megállapításainál, nem. eredetet tettek hozza. akkor ha eredette valik a nyelvrokonsag akkpr had kerdezzem meg, a nyelvet...nem az anyanktol tanuljuk? vagy csak ugy pottyan az égből a nyelv? kétlem.

bölcsbagoly 2019.07.30. 17:36:54

@BiG74 Bodri: okoska, képtelen vagy felfogni, hogy melyek a tudomány kritériumai?
Új ismeret az, amiről addig nem volt tudomása az emberiségnek, mi ezen a nem érthető? S azon is mi, hogy ami már egy régen ismert, de feledésbe merült adatot, jelenséget melegít fel, az ugyan hasznos dolog, de nem ad újat! Ezt nektek miért kell ezerszer elmondani/leírni?
Értem én, hogy degradálónak tartjátok, hogy valaki nem tekinti tudománynak a fantáziálásotokat, a mások véleményének a véleményezését, de ezért miért ő a hibás?
Nekem félévszázados tudományos munkám során minden leírt szót meg kellett tudjak védjek, bizonyítsak, lehetővé tegyem az állításaim leellenőrzését csak akkor le lett elfogadva a szakma által tudományosnak!
Miért kellene mások állításait nekem elfogadnom bizonyítás/ellenőrzés hiányában? Csak, mert, azért?
Igen, más a szakmai tevékenység és más a tudományos kutatás, akár tetszik neked, akár nem!
Egy dolog az épitész és más az építő mérnök feladata. Az előbbi megtervez egy addig nem létező épületet, az utóbbi meg megépiti. A kutató orvos kikisérletezik egy új műtéti módszert, a sebész ezt a átülteti a gyakorlatba, a kutató vegyész felfedez egy új vegyületet, a vegyészmérnökök ezt hasznosítják, stb, stb. . Az alapkutatások többségénél meg a hasznosítás is hiányzik, az új felfedezés csak a tudásunkat gyarapítja. .
No de mi a helyzet az általatok tudománynak tartott történelemtudománynál? Valamikor, valahol törént valami a világban, azt valakik lejegyzik valahogy s ha fennmarad napjainkig akkor ezt a feljegyzést a történész hasznosítja! Semmi újat nem fedez fel, következtet, véleményez s ezáltal az eseményt közhirré téve hasznosítja. Mint látható, a szerepe ugyanaz mint az épitőmérnöké/sebléészé/vegyészmérnöké a fenti példákból. S ha ők nem tudósok, akkor a történész/irattáros/filozófus/szociológus, politológus, stb. mitől lenne az?

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:39:54

@FILTOL: Hát ha még nem olvastad, akkor pótold, pl. itt: hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C5%91st%C3%B6rt%C3%A9net Hogy hogy sikerült elkerülnöd, az rejtély, már 30-40 éve is ezt tanították suliban (gondolom előtte is).

"aganykodni akartunk, es mas neve is kellett...na oersze."

A románok a mai napig ezt csinálják a dákokkal. Szeretnének azok lenni. Miközben mégcsak nem is oláhok, azaz vlachok. Az ugyanis egy germán szó, romanizált külföldiekre. Jutott belőe a vallonoknak, a velszieknek, sőt még az olaszoknak is (olasz = vlaszi, azaz a vlach többes száma).

Laszlovszky András 2019.07.30. 17:41:32

@bölcsbagoly: Érdekes egy szemlélet. :D Kicsit még utána kéne nézni a leszólt tudományágak szakmai elvárásainak, és majd akkor beszélhetünk. Így csak szófosás marad.

BiG74 Bodri 2019.07.30. 17:41:58

@FILTOL:
Mi az a türkia? Mondjuk a szkítia is érdekes, valami télisportos vidék lehet.

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:48:09

@FILTOL: Melyik szkítákra gondolsz? Ugyanis a görögök a szkíta nevet aggatták boldog-boldogtalanra, aki az eurázsiai sztyeppékről belovagolt feléjük. Aúgy az echte, eredeti szkíták, az ászik / szakák őstanyája a Fergána medence volt, ami nincs messze a mi feltételezett őshazánktól, csak épp most ott kirgizek, tádzsikok és üzbékek gyakják egymást vagy az ott is szervezkedő tálibokat. Akkor ők is magyarok? Elvileg rokonaink azok lehetnek. Ahogy a többi türk nép is, pl. a törökök. De csak jó távoli rokonok. Viszont a hunok messzebbről jöttek, nekik annyi közük volt a türk őshazához, hogy egy részét meghódították, és mint csicskák, akár a mi őseink is részt vehettek a hun birodalomban. Az ázsiaiban. Amikor Attila és csapata itt Európában felbukkant, az már nem az a hun nép volt, bár egy részüknek lehettek őseik a valódi hunok között, de ők is ugyanúgy felvették a hun nevet, szerettek volna hunok lenni, ezzel emelve a riszpektjüket - ahogy a románok is szeretnének dáknak látszani. Közük azonban nekik se volt túl sok az eredeti hunokhoz, hát még nekünk.

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:49:30

@FILTOL: Eszkimók se. Ez akkor kizárásos alapon bizonyítja hogy akkor hunok vagyunk? Nem lehetünk mondjuk japánok?

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:50:57

@Laszlovszky András: Pill, pill, túl gyorsan gépelsz. :) Még ezt a témát se kommentáltam szét, máris itt a következő? :D

BiG74 Bodri 2019.07.30. 17:51:11

@bölcsbagoly:
Kezdem azt hinni, hogy ötven év tudományos inszeminátorság áll ön megett. Viszont így baromira unalmas, részemről teljesen rendben van, hogy ön azt gondol, amit akar, de részemről nem definiálnék komoly dolgokat újra,csak úgy, vitaindítónak, ahhoz én kevés vagyok. Maradnék a definiált platformon, amiről ön egy logikai tripla szaltóval eltávolodott, tivábbi jó időtöltést!

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:53:57

"Szendrei Tamás
El kell engedni, és abban hinni, amit a ránk maradt a mondáinkból, hagyományainkból, (Rege a csodasszarvasról) és az igazi kutatók munkáiból. "

Az b+, tudományban hinni kell, mi... Most akkor ez egy szekta? Ufók, chemtrail, mesekönyvek (WonderShitIron)?

bölcsbagoly 2019.07.30. 17:57:37

@Laszlovszky András: tévedsz, az hogy nem tudománynak tartok bizonyos szakmákat és azok tevékenységét, az nem lenézés, hanem a tévedés helyretétele! Soha sem állítottam, hogy haszontalan tevékenységek, sőt, de nem tudományok!
A tudományos kutatással és az azt végzőkkel kapcsolatban is sok a tévhit. Ez most alaposan a felszínre is került a z MTA kutató intézeteinek a sorsával kapcsolatban. Ezeknek kb. 5000 alkalmazottjuk van, de a tudományos tevékenységben alig több mint a fele vesz részt de ettől még ők sem tudósok, kivéve azt a maximum pár százat aki tényléeges tudományos kutatást folytat! Nyilván szükség van mind a karbantartó/kisegítő emberekre (laboránsok, preparátorok, stb), az adminisztrativ személyzetre is, de ahogy ők a kutatók túlnyomó része is csak a szükséges rutin feladatokat végezi el, még ha szerepel is a neve a publikációs szerzőlistán! A lényeget azok végzik, akik képesek meglátni a kavicsban a gyémántot és kicsiszolják belőle a briliánst! Na csak ők a tudósok!
Egy amatőr ásványgyűjtő vagy kövületvadász is találhat igen értékes leletet, de ettől még nem lesz tudós, hanem az aki azonosítja, leírja, elhelyezi a rendszerben és képes a jelentőségét is felmérni. S ez nincs másként a többi tudományágban sem. A humántudományosk világában ilyesmivel nem igen találkozhatunk.

kolomparlole1114 2019.07.30. 17:59:06

@Minden ballib bérretteg: Hát amikor ilyen szkíta-sumér-szíriuszi vonal kerül elő valahonnan, ott egyből kigyullad a "bullshit alert" lámpa.

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:03:17

@bölcsbagoly: "MTA kutató intézeteinek a sorsával kapcsolatban. Ezeknek kb. 5000 alkalmazottjuk van, de a tudományos tevékenységben alig több mint a fele vesz részt"

Az elég jó arány, ha mondjuk a honvédség 25k-s létszámát nézzük, hogy abból 5k a valódi katona, a többi meg tábornok + aktakukac.

BiG74 Bodri 2019.07.30. 18:04:42

@kolomparlole1114:
Mondjuk azt sem teljesen értem, hogy mire fel sztárolják a szkítákat annyira?

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:06:57

@bölcsbagoly: "A finnugrizmust már szinte minden téren megcáfolta a tudomány, ennek ellenére tartja magát"

A tudomány ugyan nem, max az ufóhívő áltudomány, az meg pont annyit is ér. Talán ezért tartja magát a tudományos tényállás, nem gondolod?

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:10:05

@BiG74 Bodri: Sőt, én azt se minek egyáltalán másnak hazudni magunkat? A valóságosnál dicsőbb múlttal jobban verhetjük a mellünket? Ezzel a megcsonkított trianoni országmaradvánnyal, meg egy fideszkomcsi kormánnyal? Erre büszkébbek lehetünk ha előtte mégnagyobbak lettünk volna mint amilyen nagyok tényleg voltunk? Amekkorát buktunk, annál pont nem kéne nagydobra verni hogy mégmagsabbról sikerült a mutatvány. :D

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:11:36

@BiG74 Bodri: mit sikerült megértened abból amit eddig írtam? Úgy néz ki hogy semmit! Úgy nem lehet vitába szállni, hogy a másik fél gondolatai az egyik fülünkön be, a másikon meg ki. Jómagam igyekeztem minden kérdésre, felvetésre válaszolni. Részetekről nem találkoztam ilyesmivel. Csak az értetlenkedéssel. OK, hogy ilyennel esetleg még nem találkoztatok, de nem kellene alapból visszautasítani, átgondolás nélkül. S megpróbálni cáfolni, mert ha az nem megy, akkor kénytelenek vagytok igazat adni! S ezt kínosnak éreznétek így inkognitóban is?

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:18:07

@kolomparlole1114: bigottak számára soha sem lehet megcáfolni a hitüket! Talán idéznéd és bizonyítanád ezt a tudományos tényállást. De nem véleményekkel, mert azokkal tele a padlás!

Bright side of life 2019.07.30. 18:19:12

@bölcsbagoly:
“Egy amatőr ásványgyűjtő vagy kövületvadász is találhat igen értékes leletet, de ettől még nem lesz tudós, hanem az aki azonosítja, leírja, elhelyezi a rendszerben és képes a jelentőségét is felmérni. S ez nincs másként a többi tudományágban sem.”

Helyettesíts be a szövegedbe egy levéltárost, egy eltitkolt és előkerült dokumentumot és egy történészt és megjöttünk...:)

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:19:52

@kolomparlole1114: ez is egy vélemény, csak buta, de az is valami.

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:33:25

@Bright side of life: erőltetett párhuzam, mivel az illető ásványt vagy kövületet ( s még megfelelőjét sem igen) még nem látta emberi szem, míg az illető iratot leírta egy emberi kéz, nemde? Ergo, nem lehet új tudományos eredmény az emberiség számára! Ez az összemosás teszi lehetetlenné hogy megértsétek a problémát a humántudoimányok tudományosságát illetően! Ugyanis a tudomány az emberre vonatkozó fogalom, ember nélkül nincs tudomány sem! Tudományról csak az ember vonatkozásában lehet beszélni! Tehát csak azóta létezhet - mint az emberiség által összegyűjtött ismeretek halmaza - mióta tudattal rendelkező, beszélő ember létezik a Földön! Ebből következik, hogy ami már előzőleg ismert volt az ember által, azt nem tekinthetjük újnak.
Tehát nem érkeztél meg sehova! -:))

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:40:08

@bölcsbagoly: Hát pont ezt mondtam a te véleményedre, örülök hogy egyetértünk!

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:43:00

@bölcsbagoly: Hát akkor idézd hol cáfolta meg a TUDOMÁNY a tudományt! Ne csak papolj róla!

Ui: Az ufóhívő kókler echotévé és fajtája nem tudomány! Tudtad? Vagy ma is tanultál valamit?

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:44:19

@bölcsbagoly: félreértések elkerülése végett, az ismertség csak a helyes felismerésre vonatkozik, hiszen a z égboltot is jó ideje ismeri az ember, de kevesen tudták azt helyesen értelmezni, vagy Plinius idejében a vonuló madarakról (pl.a fecskékről) azt tartották, hogy mocsarakban , az iszapban telelnek át! Ergo, ismerték azt hogy vonulnak, csak a helyes válasz volt ismeretlen arra, hogy hova. S millió más dologgal hasonló a helyzet, no ezeket tisztázta azután a tudomány (ha tudta!). Ugyanis a tudomány sem tud mindent. Számtalan olyan természeti jelenség létezik amelyekről vagy nincs tudásunk, netán rá magyarázatunk, sőt sokra soha sem fog fény derülni!

bölcsbagoly 2019.07.30. 18:45:43

@kolomparlole1114: nem ereszkedem le bugrisok szintjére! sorry....

kolomparlole1114 2019.07.30. 18:49:15

@bölcsbagoly: Nem úgy tűnik mintha nem ereszkedtél volna le a saját szintedre...

Amúgy örülök hogy beismerted hogy nem is tudod semmivel alátámasztani a fantazmagóriára épülő hantázásaidat, legalább a képzetlenebbek is tudják már hogy nem kell a kérdést se elhinni a mondanivalódból.

Bright side of life 2019.07.30. 19:08:29

@bölcsbagoly:
“Tudományról csak az ember vonatkozásában lehet beszélni! Tehát csak azóta létezhet - mint az emberiség által összegyűjtött ismeretek halmaza - mióta tudattal rendelkező, beszélő ember létezik a Földön! Ebből következik, hogy ami már előzőleg ismert volt az ember által, azt nem tekinthetjük újnak.”

Lenyűgöztél... ehhez a magassághoz én nem érek fel (mondjuk, nem is akarok:)).
Egy kicsit sajnállak, hogy kénytelen vagy erősen szűrni a közönséget, akiknek eme gondolataidat kifejtheted, ha el akarod kerülni a hangos derültséget...:)
További szép estét!

kolomparlole1114 2019.07.30. 19:23:17

@Bright side of life: Ez egy meg nem értett mimóza chemtrailes az echotévéről...

bölcsbagoly 2019.07.30. 19:40:11

@Bright side of life: láthatóan csak a bunkó bugris kekeckedő stilust szereted, de nem velem! sipirc....az elvbarátaiddal együtt....

vajdasagi 2019.07.30. 20:04:50

@bölcsbagoly: Én csak egy laikus informatikus vagyok. Érdeklődve olvastam a blogot is, meg a kommentá-áradatot is. Ha ön nem tartja tudománynak a humántudományokat, az teljesen rendben van - joga van ehhez. De ezt a csatát nem ezen a blogon kéne megvívnia. Itt arról lenne szó, hogy mi igaz a sumér rokonságból? A sok különböző hozzászólásból nekem eléggé egyértelmű, hogy semmi sem igaz belőle.

Azt nem tudom, hogy kit nevezhetünk tudósnak, de az világos, hogy a finnugor nyelvrokonságot tagadók a saját kishitűségüket próbálják valami kreált hősi múlttal kikúrálni. Ezzel nem jutunk előrébb a jövőben.

kolomparlole1114 2019.07.30. 20:18:22

@bölcsbagoly: Még mindig nem veszed észre hogy magadról bezélsz, mimózagyerek?

BiG74 Bodri 2019.07.30. 20:20:59

@vajdasagi:
Hol van benne a hősi?
Félreértés ne essék, nekem mindegy alapvetően, hogy mi a bizonyítható nyelvi és genetikai rokonság. Csak nem értem, hogy mi a halszagú a finnugor nyelvrokonságban, és mitől dicső a remélt szkíta rokonság?

kolomparlole1114 2019.07.30. 20:26:26

@vajdasagi: Pontosan. A turulhívők a saját prekoncepciójukhoz gyártanak "bizonyítékot". Pedig nem az az érdekes hogy ki mit tud hazudni arra hogy "miért pont Lenin", hanem hogy _valójában_ mi is a múltunk. Akár nigger, akár cigány, akár zsidók vagyunk, tökmindegy, csak legyen valós.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 20:27:47

@vajdasagi: nem krealni akarunk egy masik multat, hanem azt mondjuk, a finnugor ervek nem elegensoek a szkita hun nagyar szarmazas cafolatara. ennyi. jelwznem nem a finnugorizmust cafoljuk a szkita eredetet, hanem a finnugor akarja eltorolni a szkitat...
nem mindegy melyik volt elobb. azert vicces lenne ha ugy tennemk mintha mindiga finnu. vonal lett volna es azt cafolnank a szkitaval es nem foeditva.
annak hogy a szkitak mitol lwttek indoarja nepek illetve irani nyelvuek...senki nem ad valaszt.ert nyelvemlekek nincsenek, lb amnyira hogy semennyire. de azt azert kinyelveszkedtek mar h irnai nyelvuelk voltak...veletlenul sem ragozo...aaa dehogy indoeuropai.

kolomparlole1114 2019.07.30. 20:36:00

@FILTOL: "a finnugor ervek nem elegensoek a szkita hun nagyar szarmazas cafolatara"

Ahogy a szkíta kitalációk se elegendők a finnugor tények cáfolatára.

"a finnugor akarja eltorolni a szkitat"

A tény a kitalációt? Jóhogy.

"hogy a szkitak mitol lwttek indoarja nepek illetve irani nyelvuek...senki nem ad valaszt"

De, a tények. Meglepő módon: annak születtek. Általában így lesz valaki valamely nép tagja.

DFK 2019.07.30. 20:46:15

A nyelvészet sajnos nem tudomány. Különösen a finnugorizmus nem az. Pláne nem tény, hanem egy hipotézis.
A magyar nyelv honfoglalás előtti állapotáról semmilyen adat sincs. Így hát az egész csak fantáziálgatás.

kolomparlole1114 2019.07.30. 20:53:04

@DFK: Az australopithecusok se mondták el hogyan lett belőlük homo sapiens, mégis tudjuk. A tudomány az már csak ilyen.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 21:42:36

@kolomparlole1114: mitol kitalacio egy nep hite es hagyomanya?
melyet regeszeti forrasok es muveltsegbeni nyomok es azonossagok, valamint kulturalis kontiunitas is igazol. egyedul a finnugorizmus probalja cafolni, de attol h leirod 1000x h ez az igaz, ez nem lesz tudomanyos erv. amit en allitok annak van bizonyiteka, szamtalan, a finnugor elmélet meg csak kitalacio, semmi alapja nincs.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 21:44:58

@kolomparlole1114: Általában így lesz valaki valamely nép tagja"
milyen nyelven beszéltek? ne sukeltelj hanem viríts...milyen nyelvemlék alapjan allapitottak meg h az i.e. 400 ban a paziriki szkitak milyen nyelven beszeltek?

Laszlovszky András 2019.07.30. 21:51:51

@FILTOL: Már hogyne lenne alapja. Csak ahhoz előbb ismerni kéne a fikázandó állítást. Én magam se vagyok a finnugor elmélet híve, de az tény, hogy a finnugor elmélet egy tudományos elmélet, amit nem emóciókkal kell csikkzsebből elutasítani, hogy tudományos módszertant alkalmazva tudományosan megcáfolni. Na ez az, amit a turulos sumerek sose képesek véghezvinni, és én külön haragszom rájuk, mert az én hitelemet rontják azzal, hogy ha én (majd ha eljutok a publikációig) a finnugor elméletet megalapozva akarom vitatni, rögtön bedugnak a fantaszták közé. Ezért külön káros ez a sóder, mert ellehetetleníti a tudományos vitát. Bár persze erre se lesz már sokáig szükség, mert majd a MAKI dilettánsai elintézik, hogy ne kelljen tudományos vita semmiről. Már most Padányi Viktortól van idézet a MAKI főlapján, ami a világ szégyene.

kolomparlole1114 2019.07.30. 21:52:48

@FILTOL: Mert a hit nem tény,c sak kitaláció, mese. Azért is hívják hitnek, mert csak hinni lehet benne, bizonyítani nem. Mint az ufók. Hagyománynak is elég meredek nevezni pár beszittyózott 0 IQ-s kocsmatöltelék "szerintem", "az semmi, mondok jobbat" színvonalú kitalációit. Szkíták, hunok, persze... Miért nem egyből a Jedik leszármazottai vagyunk?

kolomparlole1114 2019.07.30. 21:54:24

@FILTOL: Megteszik helyettem ezt a TUDÓSOK, akiknek ez a szakmájuk, éveket tanultak hozzá egyetemen. Nem ilyen echotévés tegnap még pizzafutár, ma már önjelölt sámánok.

kolomparlole1114 2019.07.30. 21:58:51

@Laszlovszky András: Pontosan. Ha valaki tud jobbat, mutassa be a bizonyítékait! Csak ne az echotévé jósnője legyen az. :)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:03:32

@kolomparlole1114: aha...korbe ert az ervelesed.sajat tudas nulla bezzeg a tudosok.ahhha...ez a tudomany? vagy a vallasos hit? mert a TUDOSOK azt mondtak.
figyelj haver, lehet h a te csaldodban nem lehet tudni ki honann szarmazike s az emberek korulotted olyanok mint amit idebüfögtel, de egy rendi tarsadalomban nem talaltak ki maguknak ősöket
az a 19.sz utan lett divat, mert a sok bearamlott kazár akart valamivel villogni. es kamu kutyabort vett maganak, mert megiscsak jobban hangzik mint h tegnap esett be a karpat medencebe.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:05:55

@Laszlovszky András: ervelesi hiba...EN soha nem allitottam sumer rokonsagot, de ertem en.egyszerubb sumerezni...
grat.

Laszlovszky András 2019.07.30. 22:10:58

@FILTOL: Őszintén szólva a hunszittyáktól se olvastam még értékelhető cáfolatot a finnugor elméletre, úgyhogy tök mindegy. Az egyetlen kivétel talán Marácz lehetne, de ő is rögtön elmegy konteókba, meg gyöknyelvezésbe, miután magának az elméletnek hibáit jól bemutatta. SENKI nem adott még értékelhető alternatívát a finnugor elméletre. Én erre készülök úgy harminc éve. Előbb-utóbb meglesz.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:17:00

@Laszlovszky András: oke, akkor gy gondolat kiserlet.
regeszet, muvelodestortenet
szkita leletek a kárpát medenceben...vannak
finnugor népek leletei nincsenek.
szarvas, solyom mint fejedelmi es szakralis jelkep, szkitaban magyarban van, finnugorban semmi. ilyen.medve tisztelet van...az indoeuropai parhuzama a nemet es orosz...
lovas eletmod, szkitaban magyarban egyértelmű, finnugorben nulla.
íj hasznalata.a magyart es a szkitat mindig az ijjal jellemezték...a finnugort?semmi.
lovasijaszat, szkita kortól az arpad korig alap, meghatározó, jellemzo.finnugornal nulla.
ezek ah állításaim mind irott es targyi emlekkel igazolhatóak. a folyamasossag a muveltsegban , az onazonossagban 1000 eveken at azonos.
mi tud a finnugor elmelet a nyelvi bizonyitekok mellet barmit ami a fent emlitetteket cafolja?

kolomparlole1114 2019.07.30. 22:17:14

@FILTOL: "aha...korbe ert az ervelesed."

Ezt hívják konzisztensnek. Nem kérdem meg hogy tudod-e mit jelent az, mert még azt se tudod, nemhogy mást.

"sajat tudas nulla bezzeg a tudosok.ahhha...ez a tudomany?"

Már hogyne lenne, tudom a tényeket. Te gondolom a Pithagorasz tételt is csak akkor fogd elhinni, ha te magad találod ki (újra), a tanárnak nem hiszed el hogy úgy van az. De mivel idáig sose fogsz eljutni, marad az echotévé szintű ufóhit, meg a háttérhatalom, chemtrail, szíriuszi szkítaturul Jézus, mert az pont az ilyen szefósok szintjére van méretezve.

"lehet h a te csaldodban nem lehet tudni ki honann szarmazike s az emberek korulotted olyanok mint amit idebüfögtel"

Nyugi, a te származásodat lehet tudni, az indoeurópai népek legindiaibb ágából származol, az érinthetetlenek közül.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:19:21

@Laszlovszky András: de nem erted hogy nem a szkita elmeletnek kell cafolnia a finnugort, hanem a finnugor elmelet nem cafolta SOHA meggyozoen az előbbitm. nem hiszem el hogy ezt nehez felfogni?

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:21:53

@kolomparlole1114: nem az en csaldom elso emlitese a Zemplenbol van, Matyastol kaptak nemességet . Boksai, Boxai neven. azota ott elunk. ennyi. de sertegethetsz nyugodtan, nem helyettesiti az erveles az igaz, de teged szotakoztathat, belatom.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.30. 22:30:08

@kolomparlole1114: Te gondolom a Pithagorasz tételt is csak akkor fogd elhinni, " a tétellel szamtalan peldat megoldottam, ami igazolja h a tetel avlos, igaz.
de hiaba keresem a finnugor nepek nyomat a magyar hagyomanyban saaajnooos nincs nyoma.
de nyelveszkedjetek nyugodtan, es hozzatok mar a nyelvi emlekek melle nehany kulturalis vagy regeszeti emleket is ha lehet. mert essig csak a sziriuszozasoddal van tele a pallás...

Laszlovszky András 2019.07.30. 22:31:18

@FILTOL: Szerintem néha olvasni is kéne, nem csak írni. Rajtam ne kérd számon a finnugor elméletet, ráadásul ez az írás se erről szólt. Szóval terelgetés helyett esetleg beszélhetnél a témáról is.

kolomparlole1114 2019.07.30. 22:32:48

@FILTOL: Látom abból a viccből vetted az érvelési alapodat, hogy a palesztin meg a zsidó vetélkedik kié az ősibb civilizáció.
- A palesztin földben ősi vezetékeket találtak, tehát mi már 5000 éve is ismertük a távírót.
- Az semmi, zsidó földben meg nem találtak semmit, tehát mi már akkor is ismertük a mobiltelefont.

kolomparlole1114 2019.07.30. 22:33:46

@FILTOL: Azt cáfolta már valaki hogy a zimbabwei mókusoktól származunk? Nem? Akkor igaz...

kolomparlole1114 2019.07.30. 22:34:34

@FILTOL: "Boksai, Boxai neven"

Boxos lesz az... :)

kolomparlole1114 2019.07.30. 22:35:52

@FILTOL: "de hiaba keresem a finnugor nepek nyomat a magyar hagyomanyban saaajnooos nincs nyoma"

Ha keresnéd, megtalálnád, mert ott van az. Olvass el egy általános iskolai tankönyvet kezdésnek, így utólag.

japapapapa 2019.07.30. 23:21:00

Jobbról az Indusvölgyi, balról a Nílusvölgyi, civilizációk fejlődtek ki legelőbb vagy 6-8 ezer éve. Namost egyik sem egy nép volt, sem nem egy nyelv. Hanem törzsszövetség(ek)ből kialakult (akkor hatalmas és gazdagnak számító) kvázi civilizáció(k). Nemzetiségi eredetük illetve összetételük az őskor homályába vész, vitás és és szegényes az ismeretünk róluk. Ezekkel egyidőben nagyjából, nagyvonalúan számolva, de valójában legalább 100 évvel később jött létre a dél-mezopotámiai vagy ha tetszik sumeri államszövetég! Szintén nem egy nép és nem egy nyelv!!!! Sőt, még kevésbé. A proto sumeri népek, azaz ősnépek, sumér civilizációt megelőző népek, akik lényegében a dél-mezopotámiai ősközösségek, törzsek ill primitív települések vad vérengző népei (épphogy nem még kannibálok) fosztogatták előbb az arra járó karavánokat, aztán a hajókat is (akik voltak olyan óvatlanok és kikötöttek a környéken (kb ahol a mai Kuwait van)... A két nagy (Indusi-NÍlusi) között félúton van ez a hely ugyebár. Olyan volt ez akkor mint most Szomália partjai. Ahogy egymás felé oda-vissza (Nílusi-Indusi) vonultak a gazdag kereskedelmi karavánok illetve útvonalak, rendre fosztogatták illetve pusztították ha tehették őket a protosumeriek, mígnem meggazdagodtak, és tanultak is sok mindent az érkező letelepedőktől mindkét irányból (hiszen elég hamar már kénytelenek voltak hadseregekkel kísérni a karavánokat ugyebár, s a katona meg olyasféle ha meglát egy helyi menyecskét, akkor lehet hogy ottragad ugye...), Fegyvereik, fejlett eszközeik lettek és védett városállamokat építettek, hogy így méginkább harcképesek legyenek (eközben ő maguk is óhatatlan termelni, bányászni, gyártani és kereskedni kezdtek... Ur, Uruk, Kis stb (ezek pl elég magyarosan hangzanak és még adekvátak is, hogy urak akartak lenni a környéken, de ez természetesen inkább csak belemagyarázás), tehát már egyre kevésbé raboltak, inkább bekapcsolódtak a kereskedelmi rendszerbe Indusvölgy és Nílusvölgy közt.. Azonban aztán még egymással is háborúzgattak ugyebár a gombaként földből gyorsan kinövő kisebb nagyobb először önálló városok ill városállamok... főleg az északi agresszív sémitákkal (elsősorban eleinte akkádok), akik mindent akartak, végül meg is szerezték amúgy (már akkor jellemző volt rájuk ez... változott-e valami azóta..? XD), a karavánok áruit is Ur és Uruk (illetve az idővel épülő újabb nagy városok gazdagságát, csakhogy le lettek győzve, és vissza lettek kergetve északra az első időszakban.
Néhány nagy háborúban mindkét nagy civilizáció is segítette a sumeri szövetséget, hiszen a sumeri városokra már hasznos partnerként, vásárlóként tekintettek... Aztán jött egy nagy mezopotámiai kiegyezés, és szövetséget kötött a legtöbb ottani városállam (hiszen északon is fejlődés zajlott, szépen másolgatták a déli zikkuratokat ésatöbbit az akkádok, tán már Bablon alapjai épülgettek ekkoriban...
S jött egy boldog békeidő, amit sumer néven hívnak őrült módon és teljesen tévesen a a történészek. Ahogy nincs balkán nép, nincs balkán nyelv, úgy nincs sumer nép és sumer nyelv sem, hanem ahogy vannak balkáni népek és balkáni nyelvek, úgy van sumeri nyelv és népek.... Nem volt sajnos hosszú eme sumeri aranykor ( megismétlem sem a nyelv, sem a nép nem létezik és sosem létezett, hanem ez a név egy nagyobb földrajzi területi egység, egy régió neve); addig Mezopotámián át; egyre több városállam alakult ki, majd szövetséget kötöttek és ez lett a Sumeri cvilizáció, a nyelvet ill írást szabványosították idővel valóban, de az nem a sumér nemzet nyelve volt, hanem a sumeri civilizáció volt, melyben az akkádok is benne voltak (a sumér nyelvnek nevezett hülyeség ezért hasonlít feltűnően az akkád nyelvre ugyebár, mert pl UGYANAZ), azt ezt alkotó nemzetek közös, szabványosított nyelve, ami nem kizárt, sőt inkább igen valószínű, hogy egy mesterséges nyelv volt egyébként és pontosan azért ragaszkodtak hozzá, hogy a sok harcias törzs és nép szót értsen és ne legyen bábeli zűrzavar (hmm de érdekes, Bábel, azaz Babilon is ott volt Mezopotámiában, Sumer földjétől nem is annyira messze északra, hiszen Sumér nem mást jelent mint Dél-Mezopotámiát... a "sumér nyelv" és "sumér nép" tehát csak egy úgymond technikai gyűjtőnév (mely kapcsán számtalan vitás és nem tisztázott kérdés van, amit szerényebb és bölcsebb kutatók ill szakemberek be is látnak, kár hogy elég ritkán). A valódi nemzetek, törzsek, népek és nyelvek, melyeket sumer név magában foglal igen széles palettát mutatnak, akár mondjuk pl a latin nyelvek és latin népek ... Ezt kéne felfogni legelőbb és már kevesebb zagyvalék ömlene a fejekből... ;)

kolomparlole1114 2019.07.31. 00:56:11

@japapapapa: "Ezekkel egyidőben nagyjából, nagyvonalúan számolva, de valójában legalább 100 évvel később jött létre a dél-mezopotámiai vagy ha tetszik sumeri államszövetég!"

Ez miből jött ki? A sumérok "idő előtt" :) 3500 körül már állt Uruk városa, az egyiptomiak 0. dinasztiája csak 3200-3000 krörül kezdődött.

"a dél-mezopotámiai ősközösségek, törzsek ill primitív települések vad vérengző népei (épphogy nem még kannibálok) fosztogatták előbb az arra járó karavánokat, aztán a hajókat is (akik voltak olyan óvatlanok és kikötöttek a környéken (kb ahol a mai Kuwait van)"

Ez a kalózkodás miből derül ki? És miért pont Kuwaitban kötöttek volna ki, mikor akkor ott még víz volt? Sumer az valahol félúton volt a mai Kuwait és Bagdad között! Ez a fosztogatás teória amúgy is eléggé sántít, nem voltak akkor még olajtankerek amik oda-vissza dzsaltak volna arrafelé. 1-2 bárka kifosztásából meg nem lehetett volna még egy városállamot se létrehozni, fenntartani. Ahhoz termelni kell. A fosztogatás max egy iparágnak jó, pár embert felszív, akiknek már nem jut föld amit túrhatnának, de semmi több. Minek is fosztogatták volna azt az arra tévedő 1-2 csónakot, mikor elég volt elhinteni pár magot, és csak úgy jött a búza a földből? Sokkal nagyobb. és biztosabb biznisz volt ez, mint pár csónakot hesszelni.

"még egymással is háborúzgattak ugyebár a gombaként földből gyorsan kinövő kisebb nagyobb először önálló városok ill városállamok... főleg az északi agresszív sémitákkal (elsősorban eleinte akkádok)"

Eleinte inkább amoriták, akik szintén sémik voltak, és nyugatról jöttek, annyira hogy sumerül mardunak hívták őket, ami nyugatot jelent, és Marduk főisten is róluk kapta a nevét. Valszeg akkor épült be a mondavilágukba amikor átvették az irányítást az óbabiloni kor végén, Hammurapival az élen. Nem ritka az ilyesmi, a görögöknél a titánok is feltehetően a megelőző korok istenei voltak, aztán jöttek az újabb görög csoportok, és mivel ők voltak a győztesek, az ő isteneik kerültek felülre, a régiekből meg "csak" titánok lettek.

"S jött egy boldog békeidő, amit sumer néven hívnak őrült módon és teljesen tévesen a a történészek."

Nem hívják úgy. Sumer a terület neve, ők magukat sose nevezték sumernek.

"megismétlem sem a nyelv, sem a nép nem létezik és sosem létezett"

Ha többször mondod el, attól még nem lesz igaz. A nyelv annyira létezett, hogy azt is tudjuk 2 részből állt össze. A helyben lottlakó őslakosok és az Irán felől érkező őssumérok nyelve olvadt össze.

"sumeri civilizáció volt, melyben az akkádok is benne voltak"

Az akkádok más nép voltak, más nyelvvel, ők csak az ékírást vették át a saját nyelvük leírására.

"Sumér nem mást jelent mint Dél-Mezopotámiát"

Csak egy részét. A legdélebbit. Mezopotámia, alias folyóköt, az egész Tigris-Eufrátesz köze.

DFK 2019.07.31. 06:20:36

@kolomparlole1114: merthogy az australopithecusokból nem lett homo sapiens. Ugyanis az ember törusfejlődésének oldalága volt az a nemzettség.

DFK 2019.07.31. 06:22:29

@kolomparlole1114: ráadásul pont az említett tudományterület jelentős része találgatás.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.31. 08:13:59

@kolomparlole1114: majd ha megjeleni a magyar hagyomanyban ez meg a jedik akkor foglalkozok ilyen baromsaggal.addig ez a te agymenesed. a szkita szarmazasnak ahogy fent már emlitettem vannak nyomai, a finnugornak nulla. de nyomhatod meg a süketet.

kolomparlole1114 2019.07.31. 12:14:19

@FILTOL: PEdig pont ilyen baromságokkal foglalkozol. Észre se vetted hogy rólad volt szó? Ennyire hülye vagy?

kolomparlole1114 2019.07.31. 12:32:19

@DFK: Az egész tudomány egy találgatás, csak nem mindegy hogy ki találgat és mit. Tudósok, tények alapján állítanak fel hihető elméleteket, és ezek közül az gyűz amit a valóság igazol (igen, ez a helyes megfejtés), vagy pár elmeroggyant kocsmatöltelék bebaszva hantázik valamiről összefüggéstelen mondatokat az echotévén? A hungarosumér fantazmagória ez utóbbi.

Amúgy se értem minek kellenek nekünk kitalált ősök? Ettől majd elszégyellik magukat a románok és visszaadják Erdélyt? Útlevél nélkül utazhatunk ezentúl a volt hun területekre?

DFK 2019.07.31. 14:15:11

@kolomparlole1114: az látszik, hogy nem tudománnyal foglalkozol. A hipotéziseket adatok alapján állítják fel. A finnugoristák pont az alapnak, azaz az adatoknak vannak híján (a sokszor hivatkozott finnugor alapnyelvről nem maradt fenn semmi).

kolomparlole1114 2019.07.31. 17:28:05

@DFK: Pontosan, ADATOK alapján. Nem echotévés turbómagyar bemondások alapján. Jól mondod! De ha te is tudod, akkor mit értetlenkedsz?

Milyen adatoknak is lennénk híján? A tényeknek? Már az általános iskolai törikönyvben is benne vannak. Csak el kéne olvasni. Gondolom ez az ami nem megy a szittyaturul vallás híveinek.

japapapapa 2019.07.31. 18:43:31

@kolomparlole1114: Örömmel olvasom, hogy nagy vonalakban egyetértünk... :D

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.31. 18:59:24

@kolomparlole1114: ne haragudj, de nemhogy vitakeptelen vagy, hanem kb meg beszelgetesre is alkalmatlan. a szkita eredetnek hagyomanyai vannak, irott, regeszeti es muvelodestorteneti adatok, ismétlem, adatok vannak a folytonossag letezesere. a jedizes sziriuszozas es bantuzasbol nem lesz ADAT amibol a nyelveszeti fikciokon tul BARMI igazolna az elmeletet. de ha tudsz mutatsd, ezt kerem tegnap ota.eholyett tankonyvezel, meg jedizel.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.07.31. 19:01:36

@kolomparlole1114: hungarosumér "
senki nem állított ilyet a vitapartnereid kozul...

tapar utód 2019.07.31. 19:24:54

"A jelenségnek elsősorban fonológiai problémái vannak. A g hang egy torokhang, a gy pedig egy palatális (lágyított, jésített) d. Torokhangok gyakorlatilag soha nem palatalizálódnak..."

Hogyhogy nem? Hogy lett a latin g-ből palatális magánhangzók előtt az olaszban és a románban dzs? Csak nem gy-n keresztül?

Hogy is hangzik az ógörög ἄγγελος mai görögül?
hu.forvo.com/word/%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/#el

Laszlovszky András 2019.07.31. 21:57:37

@tapar utód: Nem gy-n keresztül. Egészen egyértelmű, hogy a klasszikus latin és a középkori latin között ott is j-sedés volt, pont ugyanúgy, mint a görögben. Teszem azt a Szergiosz a középgörögben is Szerjosz lett, meg nagy valószínűséggel a késői latinban is. Aztán lett az olaszban a Sergiónak a jelenlegi kiejtése. A j hang dzs-vé válása ott van az angolban, a franciában zs, a spanyolban meg egyenesen h. Egyikben se volt soha gy hang.

tapar utód 2019.07.31. 22:53:14

@Laszlovszky András: Az igaz, hogy a görögben a zöngés zárhangok elvesztették a zárjukat, de csak ha nem volt előttük nazális. Nazálisok után nem szoktak a zárhangok gyengülni. Így az ἄγγελος szó mai görög gy-s ejtését aligha előzhette meg j-s ejtés. Ahogy a klasszikus görög [mb]-ből nem lett [mv], úgy az [ŋg]-ből sem lett [ŋj].

Ami meg a latint illeti, elég fura, oda-vissza ugráló nyelvi változás lenne, ha a [g] zárhang előbb [j] közelítőhanggá gyengülne, aztán visszaerősödne az olaszban [dzs]-vé, a franciában meg [zs[-vé.

Ennél jóval hihetőbb, hogy a palatálisok előtti [k], [g] képzése előbb előrébb tolódott a palatális területig [ty], [gy], aztán még előrébb a posztalveoláris területig [cs], [dzs] (mai olasz). Az olasznál nyugatabbra levő román nyelvekben a [cs] még előrébb tolódott, lett belőle [c], de nem maradt az, mert aztán réshanggá lazult, és lett belőle [sz] vagy [θ]. A franciában a [dzs] előretolódás nélkül lazult [zs]-vé.

Vö.
www.quora.com/Why-is-it-that-the-c-in-latin-is-pronounced-as-k-whereas-in-Italian-the-c-is-pronounced-as-ch-How-did-this-evolve/answer/Joonas-Vakkilainen

tapar utód 2019.07.31. 23:11:23

@Laszlovszky András: Még egy érv arra, hogy a latin k, g előbb ty, gy lett, és csak aztán tolódott előrébb, hogy az albán ty, gy-vel vett át a kései latinból ~ korai olaszból szavakat annak ellenére, hogy az albánban van cs és dzs is:

latin centrum → albán qendër
en.wiktionary.org/wiki/qend%C3%ABr#Etymology

latin gemō → albán gjëmoj
en.wiktionary.org/wiki/gj%C3%ABmoj#Etymology_1

Laszlovszky András 2019.08.01. 01:24:35

@tapar utód: Az albán qendër pont azt mutatja, hogy ők nem a kései latinból vettek át bármit is, hanem még a klasszikus korban romanizálódó illírek leszármazottai. A kései latin ce nem ment volna vissza ke ejtésbe. Ez pedig buktatja a következőt is.

Ahogy a k-ból nem lett ty sehol, úgy a g-ből se gy. Ezek a palatálisok a magyarban amúgy is eléggé hungarikumok. A gy egyértelműen palatális d, és vagy j, vagy nazális g, vagy t/d megfelelői vannak a türk nyelvekben. Ugyanaz a j>gy hangváltozás pedig a középgöröggel is adatolható.

kolomparlole1114 2019.08.01. 05:53:39

@FILTOL: Már korábban is elmondtad magadról hogy mennyire hozzánemértő, ellenben habzó szájjal fröcsögő kisgyerek vagy, nem kell 20-szor megismételned. Tudjuk. Nem is számítunk téged egyenrangúnak, csak röhögünk rajtad.

"a szkita eredetnek hagyomanyai vannak"

Az echotv-ben... Akinek az szint, annak csak gratulálni tudok. Holnap Pandacsöki Boborjántól fogsz idézni?

kolomparlole1114 2019.08.01. 05:54:49

@FILTOL: Azok közül nem, de te nem vagy vitapartner, annak alkalmatlan vagy.

DFK 2019.08.01. 06:04:51

@kolomparlole1114: akkor sorold az 1500, 2000, 2500 éves finnugor nyelvemlékeket.
Nos egyébként a finnugorizmus bizonyítékai csupán az az 5-10 szóegyezés, ami az ált iskolai tankönyvekben van...

DFK 2019.08.01. 06:12:58

@kolomparlole1114: egy szóval se mondtam, hogy szittya vagy sumér lenne a magyar. Csupán krotozáloma finnugor elméletet, rámutatok a gyengeségeire. Tudományos megfontolások alapján.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.08.01. 07:48:29

@kolomparlole1114: nem az echo tvben, hanem irott forrasokban.
de jatszhatod az idiotat.

tapar utód 2019.08.01. 08:09:46

@tapar utód: Bocs, lehet, hogy le kellett volna írnom, hogy az albánban a q betű a ty hangot jelöli, a gj pedig a gy-t..

Még egy cáfolat arra, hogy "torokhangok gyakorlatilag soha nem palatalizálódnak":
hu.forvo.com/search/chiamo/

Nem tartozik a velárisok palatalizációjának a kérdéséhez, csak a pontosítás kedvéért: az albán nem romanizált nép.

Laszlovszky András 2019.08.01. 08:29:27

Bocs, minden nyelvhez nem érthetek, mindenesetre az albán vajmi kevés szerepet játszik abban, hogy a magyarban hogyan alakult a gy hang. Amúgy az albánt meglehetősen sokan írják le romanizált népnek, és magam is úgy gondolom, hogy ez a logikus folyamat.

kolomparlole1114 2019.08.01. 12:22:55

@DFK: Előbb sorold te fel az 1500, 2000, 2500 éves hungarosumér nyelvemlékeket!

kolomparlole1114 2019.08.01. 12:23:38

@DFK: Meg mehet mellé az ugyanilyen idős szittya-szíriuszi-japán-kínai is...

kolomparlole1114 2019.08.01. 12:27:09

@FILTOL: Az idióta címet már lefoglaltad magadnak, öcsipöcsi... Milyen írások, mesekönyvek? Turbótálib Hunorka 2 kisfröccs után ezt írta le a jósnőjével való konzultáció után? Pont az ilyen "bizonyítékokról" szól ez a cikk is. De tudod mit, mutasd te is a "bizonyítékokat", ne csak hadoválj bele a nagyvilágba! Echotévés turbómagyar kitaláció nem ér!

kolomparlole1114 2019.08.01. 13:42:13

@FILTOL: És újra bebizonyítottad hogy nem értesz semmiez se, a tényekről halvány lila fingod nincs, csak trollkodni jársz ide.

DFK 2019.08.01. 14:02:01

@kolomparlole1114: mondom, nem állítom, hogy van sumér rokonság. Csak a másik hipotézist bírálom. Mint ahogy a bölcsészettudományok szánalmasságát szoktam hangsúlyozni.

kolomparlole1114 2019.08.01. 14:11:31

@DFK: Lehet bírálni, csak nem olyan "tényekkel" mint amiről ez a cikk is szól. A "Szent Fitymaszűkület 1000 éve leírta, és akkor az úgy is van, mert hát 1000 éve még nem hazudott senki" érveléstől a hajam égnek áll. Elég csak Dugovics Tituszra gondolni. Igaz az a legenda csak 200 éves, de akkor már biztos rászoktak a hazudozásra, addig nem.

Laszlovszky András 2019.08.01. 14:56:41

@DFK: Aki a bölcsészettudományok szánalmasságának hangsúlyozását büszkén emlegeti, ráadásul még érvként is használja, az mégis mit akar a tudománytól? El lehet olvasni a Hetvenhét magyar népmesét, és igaznak hirdetni a három-, hét- és tucatfejű sárkányokat is. Ott biztos nem kell a szánalmas bölcsészettel számolni.

DFK 2019.08.01. 16:43:39

@kolomparlole1114: nem is olyan tényekkel bíráltam.